Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 176
Козлодуй, 25.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от Цоло Александров Цолов – кандидат за общински съветник от МК „Козлодуй”

 

В ОИК Козлодуй на дата 25.10.2015 г. в 10.40 часа постъпи жалба вх. №119/25.10.2015 г. от Цоло Александров Цолов – кандидат за общински съветник от МК „Козлодуй”,  относно нарушение на чл.265, ал.4 от Изборния кодекс от председателя на СИК № 062000023 Димитър Симеонов Димитров. Жалбоподателят е получил сигнала за нарушение от зам. председателя на СИК № 062000023 – Светлана Кънева Личкова – Георгиева. Според жалбоподателя, председателят на комисията нарушава изборния процес, като взема еднолични решения, не се съобразява с членовете на секционната избирателна комисия, зам. председателя и секретаря. Същият бил започнал работа с бюлетините, като не спазвал поредността, описана в Практическите указания за работа в изборния ден на 25.10.2015 г.

Според жалбоподателя председателят на СИК № 062000023 Димитър Симеонов Димитров с тези си действия е извършил пряко нарушение на чл.265, ал.4 от ИК.

Иска се ОИК Козлодуй да разгледа жалбата и да вземе решение за премахване на председателя Димитър Симеонов Димитров от ръководството на горепосочената СИК и да бъде заменен с решение на ОИК.

Общинска избирателна комисия Козлодуй, след като се запозна подробно с жалбата, извърши проверка в изборното помещение на СИК № 062000023, находяща се в с. Бутан, община Козлодуй. След извършената проверка в 11.30 часа, ОИК установи, че не са спазени до момента на проверката някои от Методическите указания, приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015г. на ЦИК. Независимо, че указанията и разпорежданията на председателя на СИК са задължителни за членовете на СИК, те могат да бъдат отменяни или изменени с Решение на СИК. В СИК № 062000023 не са взети решения относно разпределяне на функциите, които ще изпълняват членовете на съответната СИК в изборния ден. Въпреки дадените указания с писмо изх. № МИ–15–1502/21.10.2015г. на ЦИК, което е предадено заедно с изборните книжа на всички секционни избирателни комисии, относно починалите кандидати в листа за кмет на община, същите не са изпълнени. На таблото пред изборното помещение на горепосочената СИК, името на починалия кандидат за кмет на община не е зачертано с хоризонтална черта и срещу него не е изписано „починал”.

При проверката не се установи, че се извършват нарушения на чл. 265 от ИК относно произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина.

ОИК Козлодуй счита, че така подадената жалба в конкретния случай е неоснователна, поради следните съображения:

Начинът и процедурата, по които се конституира състава на секционните избирателни комисии е разписан в чл.91 от Изборния кодекс - след провеждане на консултации при кмета на общината и по писмено предложение на представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.  За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях.  В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в общинската избирателна комисия писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага и общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на чл.91, ал.8 от ИК. В конкретния случай Димитър Симеонов Димитров е назначен с Решение №95 от 25.09.2015 г. на  ОИК Козлодуй по реда на чл.91, ал.11 от Изборния кодекс.

Правомощията на член на секционна избирателна комисия се прекратяват предсрочно, съгласно чл.51, ал.2 и чл.229 от Изборния кодекс при: а) подаване на оставка; б) влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода; в) поставяне под запрещение; г) трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца; д) несъвместимост; е) неучастие по неуважителни причини в три поредни или общо пет заседания през годината; ж) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; з) смърт и и) неявяване в изборния ден.

Промените в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. се извършват с решение на Общинската избирателна комисия – Козлодуй, след представяне на писмено предложение от парламентарно представените партии и коалиции, придружено с необходимите документи по чл.91, ал.4, т.1 и 3 от ИК и приложена писмена молба до предложилата го партия или коалиция, с копие до ОИК – Козлодуй, в която е посочено обстоятелството, съставляващо основание за прекратяване правомощията на член на СИК.

След всичко изложено се налага извода, че в конкретния случай не са налице основания за промяна в състава на СИК № 06200023 в с. Бутан, община Козлодуй и прекратяване правомощията на Димитър Симеонов Димитров – председател на комисията, назначен с Решение № 95 от 25.09.2015 г. на  ОИК Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК Козлодуй

Р Е Ш И:

Отхвърля жалба с вх. №119/25.10.2015 г., подадена от Цоло Александров Цолов – кандидат за общински съветник от МК „Козлодуй”, като неоснователна.

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му чрез общинската избирателна комисия пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силвия Коларова


СЕКРЕТАР:
Мирослав Косев

Председател: Силвия Ангелова Коларова

Секретар: Мирослав Христов Косев

* Публикувано на 29.10.2015 в 13:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 191 / 08.06.2016

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва

 • № 190 / 03.06.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на Рашо Страшимиров Първанов - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 189 / 03.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС гр. Козлодуй и обявяване за избран на следващият общински съветник в ОбС гр. Козлодуй от ПП „ГЕРБ”.

всички решения