02.11.2015

Съобщение

Съгласно Заповед № РД-141/02.11.2015г. на областния управител на област Враца на 05.11.2015 година от 14:00 часа ще се проведе първо заседание на Общински съвет Козлодуй в Заседателната зала на община Козлодуй.

Каним всички новоизбрани общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Козлодуй.

22.10.2015

Съобщение

Г Р А Ф И К 

за получаване на изборните книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум 

на 25 октомври 2015г. в заседателна зала на 1 етаж в Община Козлодуй

24 октомври 2015 г.

 

 

 1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус по секциите в населените места.

 

 1. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с автомобили по секциите в града.

 

Председател на СИК /при отсъствие на председателя, зам.-председателя или секретаря/ и член, като присъствието на председателя е наложително, да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.

21.10.2015

Съобщение

 

Съгласно указания на ЦИК към Решение №111/30.09.2015 г. на ОИК Козлодуй са публикувани одобрените с решението предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори.

20.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Козлодуй уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали в ОИК Козлодуй кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че могат да ползват следната таблица във връзка с подаването до ОИК Козлодуй на Списък с упълномощени представители, общият брой на които не може да надвишава броя на избирателните секции на територията на община Козлодуй.

Поредността на данните на упълномощените представители следва да съответства на поредния номер на посочения представител в списъка на хартиен носител, подаден до ОИК Козлодуй.

 

Таблицата може да изтеглите от ТУК

16.10.2015

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

С Решение №118/14.10.2015г., ОИК Козлодуй ОПРЕДЕЛИ следните  избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25.10.2015г. както следва:

 

- гр. Козлодуй, избирателна секция № 062000003, намираща се на първия етаж в сградата на СОУ  „Св. Св. Кирил и Методий”;

- с. Хърлец, избирателна секция № 062000016, намираща се в Квартален клуб /Бежанска махала/.

- с. Гложене, избирателна секция № 062000022, намираща се в ОДЗ „Радост”.

- с. Бутан, избирателна секция № 062000025, намираща се в сградата на ЦДГ „1 – ви юни”.

- с. Крива бара, избирателна секция № 062000026, намираща се на първия етаж в сградата на НУ „Гео Милев”.

 

ОИК Козлодуй УКАЗВА телефон и адрес на общинската администрация, на който избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки в деня на изборите – 25.10.2015г. /както и в деня на втория тур – 1 ноември/ за транспортирането им, до съответната секция, по населени места от 07.00 часа до 18.30 часа, както следва:

- за гр. Козлодуй – на телефон 0973/80784 или в сградата на общинска администрация, на адрес ул. „Христо Ботев” № 13.

- за с. Хърлец – на телефон 09163/2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството.

- за с. Гложене – на телефон 09160/2332 или в сградата на кметството.

- за с. Бутан – на телефон 09168/2040 или в сградата на кметството.

- за с. Крива Бара – на телефон 09783/2594 или в сградата на кметството.

14.10.2015

Съобщение на вниманието на членовете на СИК на територията на община Козлодуй

С решения № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 и №2561-МИ/НР от 12.10.2015 на Централната избирателна комисия са приети Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Приложение:

Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

06.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОЗЛОДУЙ, уведомява всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че съгласно чл. 121, ал.1 от Изборния кодекс са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК с решение

№ 1497-МИ от 25.06.2015 г.

 

Обозначителният знак-бадж се изготвя от самите застъпници или предложилите ги партии, коалиции и инициативни комитети и следва да отговарят на образеца, показан в Приложение 1  към горепосоченото решение на ЦИК.

 

Представителите на  партия, коалиция и инициативен комитет съгласно  чл.125 от Изборния кодекс, също носят обозначителни знаци-бадж и се изготвят от предложилите ги партии, коалиции и инициативни комитети, и следва  да отговарят на образеца, показан в Приложение 2, към решение 1497-МИ от 25.06.2015 г. на ЦИК

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

01.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

Общинска избирателна комисия Козлодуй уведомява всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали в ОИК Козлодуй кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че могат да ползват следната таблица във връзка с подаването до ОИК на Заявление за регистриране на застъпници на кандидатските листи (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

Поредността на данните на застъпниците следва да съответства на поредния номер на заявения за регистрация застъпник в съответното заявление/предложение – Приложение № 68-МИ от изборните книжа/ Приложение № 69-МИ от изборните книжа.

Таблицата може да изтеглите от ТУК 

 

22.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 16.00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Жребият ще се състои в заседателна зала на Община Козлодуй. 

 

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 16.30 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Жребият ще се състои в заседателна зала на Община Козлодуй.

 

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Козлодуй, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г., 9:00ч.

 

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

 

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията.

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 48 от 15.09.2015г. на ОИК Козлодуй, данните на кандидатите се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

 

- номер по ред;

 

- ЕГН;

 

- собствено име;

 

- бащино име;

 

- фамилно име;

 

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

 

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

 

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

11.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО

НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 

 

 

Във връзка със извършване на проверка по чл.414, ал.2 от ИК. Общинска избирателна комисия Козлодуй уведомява, че регистрираните партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК, при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи следва да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

07.09.2015

Съобщение

Съгласно Решение №6 от 07.09.2015г. на ОИК Козлодуй, заседанията ще се провеждат от 17:00ч. по предварително обявен дневен ред, а при необходимост часът на заседанията може да бъде променян.

05.09.2015

Съобщение

Работното време на ОИК Козлодуй за работа с граждани е от 09:00ч. - 17:00ч. всеки ден, в това число събота и неделя. 

На 14.09.2015г. ОИК – Козлодуй ще приема документи до 18:00 ч. за регистрация на партии, коалиции,местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 191 / 08.06.2016

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва

 • № 190 / 03.06.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на Рашо Страшимиров Първанов - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 189 / 03.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС гр. Козлодуй и обявяване за избран на следващият общински съветник в ОбС гр. Козлодуй от ПП „ГЕРБ”.

всички решения