Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 18-МИ
Козлодуй, 11.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 66, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и Решение 1029-МИ от 10 септември 2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК в община Козлодуй, както следва:

 

Избирателна секция № 062000001 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000002 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000003 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000004 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000005 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000006 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000007 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000008 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000009 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000010 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000011 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000012 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000013 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000014 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000016 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000017 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000018 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000019 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000020 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000021 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000022 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000023 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000024 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000025 в състав от 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Избирателна секция № 062000026 в състав от 7 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

2. Съгласно чл. 9, ал. 7 от ИК в МБАЛ „Св. Иван Рилски” - гр. Козлодуй се формира избирателна секция № 062000015, в състав 5 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

3. При създаване на подвижна секционна избирателна секция (ПСИК) по чл.89, ал.2 от ИК, ОИК определя броя на членовете на подвижната СИК да е в състав от 5 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Консултации при кметовете

 4. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 20 септември 2019 г., при кмета на община Козлодуй се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 12 дни преди изборния ден - 14 октомври 2019 г.

 

5. Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

6. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

 

7. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание.

 

Парламентарно представени партии и коалиции са:

 

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 94 народни представители.

 

б) коалиция БСП за България е с парламентарна група от 79 народни представители;

 

в) коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” е с парламентарна група от 27 народни представители

 

г) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители и

 

д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители.

 

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 237.

 

8. В консултациите участва и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена.

 

9. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

10. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

                                                                   

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а”.

 

11. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

12. Протоколът се подписва от участвалите в консултациите лица. Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община или район.

 

13. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

 

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите; 

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверено от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

- пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

  

Състави на СИК 

 

14. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

 

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

 

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове - за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

 

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

 

15. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

 

16. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

 

17. Коалицията, която не е парламентарно представена, но има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент има право на не повече от две на сто от членовете на СИК, но не по-малко от един член в рамките на общината.

 

18. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини. При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.

 

19. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

 

20. Изисквания към членовете на СИК

 

За членове на СИК се назначават лица, които могат да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и владеят български език.

 

Несъвместимости с качеството член на СИК

 

21. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

 

22. Членовете на СИК не могат да бъдат:

 

- кандидати за общински съветници и/или за кмет на община/район/кметство, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;

 

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

 

- орган на изпълнителната власт;

 

- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

 

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

 

- прокурор или следовател;

 

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

 

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана”, в Държавна агенция „Технически операции” или в Държавна агенция „Национална сигурност”.

 

23. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

 

24. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

 

25. При изпълнение на функциите си, членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Изпращане на предложенията в ОИК Козлодуй

 

26. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на ОИК не по-късно от 25 септември 2019 г., а при консултациите за състава на ПСИК - не по-късно от 16 октомври 2019 г.:

 

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

 

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

 

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

 

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

 

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

 

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

 

ж) протокола от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан, ако има такъв;

 

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

 

27. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща незабавно на ОИК Козлодуй, но не по-късно от 25 септември 2019 г., документите по т. 26, букви „а“ - „з“ включително.

 

28. Общинската избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 26, но не по-късно от 30 септември 2019 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 16 октомври 2019 г.

 

а) при постигнато съгласие:

 

- по предложението на кмета по т. 26, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

 

- ако кметът не е направил предложение - въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола;

 

- когато предложението на кмета не съответства на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите – по вписаното в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите и подписано от тях;

 

б) когато не е постигнато съгласие - въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 14-16 от това решение, но не по-късно от 30 септември 2019 г.

 

29. Когато кметът на общината не е изготвил предложение, той изпраща на ОИК документите по т. 26 от това решение в посочения в същата точка срок.

 

30. Общинската избирателна комисия приема решение за назначаване съставите на СИК в община Козлодуй. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове на всяка отделна СИК.

 

31. Когато ОИК - Козлодуй не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не е назначила СИК до 30 септември 2019 г., тя изпраща незабавно, но не по-късно от 02 октомври 2019 г. /24 дни преди изборния ден/, цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

 

32. Общинската избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяко отделно населено място на територията на общината. Решението за назначаване на СИК съдържа разпределението на местата в ръководствата на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, имената и ЕГН на членовете на СИК. Решението се обявява при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

33. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

 

34. Общинската избирателна комисия назначава ПСИК в срока по т. 3, при условията и реда на настоящото решение, когато има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, в срок до 16 октомври 2019 г. и кметът е образувал избирателна секция.

 

35. Решението на ОИК за назначаване съставите на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК, а решението на ЦИК за назначаване съставите на СИК подлежи на обжалване пред ВАС.

 

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 11.09.2019 в 18:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 118-МИ / 08.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Янчо Иванов Янков - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 117-МИ / 14.11.2019

  относно: съхранението на печатa и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 • № 116-МИ / 01.11.2019

  относно: заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България”

всички решения